|3|-tUPLE

|1| Look or don't
|2| I am iT or not

|3| I have iT or not


mU sORTAL